• Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Şuýan etrabynyň Çingyi kölüniň Diezhuang senagat seýilgähi
  • linda@jsgoodpacking.com

Kwadrat 100% kompostable bir gezek ulanylýan kagyz plastinka

Bu süýümli plitalar bagasse (şeker) -den ýasalýar we iýmit aragatnaşygy üçin FDA tassyklanýar we gyzgyn we sowuk iýmit önümleri bilen ulanylyp bilner.Çydamly, bu tabaklar esasy tagamlary, gapdallary we beýleki iýmit tagamlaryny aňsat bölmäge mümkinçilik berýär.Bu önümler mikrotolkun we doňduryjydyr, Tebigy çeşmeden ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary :

(1) Bir gezek ulanylýan saçak gaplary
(2) Güýçli we çydamly
(3) Ösümlikden ýasalan
(4) Mikrotolkun we doňduryjy howpsuz
(5) Ekologiýa taýdan amatly alternatiwa
(6) Akartma, hlor we boýag mugt
(7) Tebigy we biodegrasiýa
(8) Agaçsyz, ösümlik esasly saçak önümleri
(9) Iýmit aragatnaşygynyň ýüzleri üçin FDA görkezmelerine laýyk gelýär.
(10) Plastmassa ýaly duýuň, ýöne şekerden ýasalýar.
(11) Oturylyşyklar, piknikler, toý, BBQ, kemping, agşamlyk nahary, restoran, maşgala güni we ş.m. ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary :

Çydamly we ösümlik esasly material
100% şekerden, GMO däl, dowamly, täzelenip bilýän, kompost we biodegrirlenip bilinýän materialdan ýasalan.Agaç mugt we BPA mugt.

Mikrotolkun we doňduryjy howpsuz
Mikrotolkunly we doňdurylan.Yssy we sowuk gaty iýmitde ýa-da suwuk we ýag çydamly.248 gradusa çenli ýylylyga çydamly.

Plastmassa ýa-da mum örtügi ýok.
Adam bedeninde zäherli, zyýansyz, yssyz, suw geçirmeýän, ýagy çydamly biodegrasiýa, hapalanmaz, ekologiýa taýdan arassa

Kepilnamaly
Iýmit degýän ýüzler üçin FDA standartyna laýyk gelýär.

Wagtlar
Gündelik naharlaryňyz ýa-da restoranlaryňyz, azyk ulaglary, gidýän sargytlar, ýörite çäreler, bufet, naharhana, oturylyşyklar we iýmit hyzmatlarynyň beýleki görnüşleri üçin ajaýyp saýlawy edýär.Nahar borjy ýok.

Greenaşyl gurşaw
100% Biodegrirlenip bilinýän, 100% ekologiýa taýdan arassa, 100% tebigy.Greenaşyl tygşytlamak, az uglerod bahasy.

☆ Tebigy şeker süýümi: Bir gezek ulanylýan plitalarymyz tebigatyň şeker süýüminden, dowamly, täzelenip bilýän we biodegrirlenip bilinýän materialdan ýasalýar.

Each Her halta plastinkasynyň ululygy, halaýan iýmitleriňizi ýygnamak üçin ýeterlik ýeriň bardygyny üpjün edýär. Üstünlikleri: Biodegrirlenip bilinýän bagasse nahar plastinkasy mikrotolkunly, diňe bir galyň we berk däl, akylmadyk, ýelimsiz, plastmassa, suw- we ýagdan goraýan.Gyzgyn ýa-da sowuk iýmit üçin amatly.

☆ Earther üçin amatly: Bir gezek ulanylýan tabaklar şeker süýüminden ýasalýar, kompost bilen zaýalanyp bilýär, aňsat işlenip bilner, zyýanly maddalary goýbermez we ekologiýa taýdan arassa.

☆ Asyl reňk we ýönekeý dizaýn: Bu kompost tabaklar asyl reňk, akartylmaýar we ýönekeý dizaýn her dürli iýmit bilen ajaýyp gabat gelýär, stoluň bezegini has rahat we owadan edýär.

Any Islendik pursat üçin ajaýyp: Oturylyşyklar, BBQ-ler, kemping, piknikler, günortanlyk naharhana, çäreler, oturylyşyklar, toýlar, restoranlar we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: