• Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Şuýan etrabynyň Çingyi kölüniň Diezhuang senagat seýilgähi
  • linda@jsgoodpacking.com

Hakyky ekologiýa taýdan arassa gap-gaçlar, plastiki çäklendirmelerden - şekerli pulpa gap-gaçlaryndan gorkmaýar

Pes uglerodly gyşky Olimpiýa oýunlaryna goşuň we haýsy ýaşyl "gara tehnologiýalaryň" bardygyny görüň

 

Soňky iki ýylda zibil sortlamak sizi biynjalyk etdi?Her gezek nahar iýip bolanyňyzdan soň, gury zibili we çygly hapany aýyrmaly we bir gezeklik nahar gutusyndan galan zatlary seresaplylyk bilen saýlamaly we iki sany zibilhana taşlamaly.

Recentlyaňy-ýakynda tutuş naharhana pudagynda gaplaýyş gutularynda plastmassa önümleriniň azdygyny ýa-da azdygyny gördüňizmi, bilemok, gaplaýyş gutulary, alyp gidýän ýerler, hatda öňem ençeme gezek şikaýat edilen "kagyz sypallary".Köplenç bu täze materiallaryň plastmassa ýaly aňsat däldigini duýýarsyňyz.

Daşky gurşawy goramagyň ähmiýeti diňe bir biziň ýurdumyz üçin däl, tutuş dünýä we tutuş planetamyz üçin möhümdir.Environmentalöne daşky gurşawy goramak ýönekeý adamlaryň durmuşyny kynçylyklardan doly etmeli däldir, "Goşant goşmaga ýüregim bar bolsa-da, has köp dynç almak isleýärin".

Daşky gurşawy goramak manyly we gymmatly zat bolmaly we aňsat zat bolmaly.

 

sugarcane pulp tableware

 

Bu döwürde ekologiýa taýdan arassa materiallar zerur.Bazarda mekgejöwen krahmasy we PLA ýaly ekologiýa taýdan arassa materiallar köp, ýöne ekologiýa taýdan arassa materiallar kompost bolmaly, kompost zaýalanmagynyň iň uly kynçylygy aşhana galyndylaryny kompostlamak meselesini çözmekdir.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, kompost materiallar üçin aýratyn ulgam düzmegiň ýerine, kompost materiallary we aşhana galyndylaryny birleşdirmekdir.Compöne kompostlamak diňe aşhana galyndylary meselesini çözmekdir.Mysal üçin, günortanlyk nahar gutularyny, çykaryşyň ýarysynda iýip bilersiňiz, içinde galyndylar bar.Nahar gutusy kompostable bolsa, bu galyndylary günortanlyk gutusy bilen birleşdirip bilersiňiz.Bilelikdäki kompostlamak üçin aşhana galyndylaryny zyňmak enjamyna zyňyň.

Onda kompost edip boljak günortanlyk guty barmy?Jogap, hawa, şekerli pulpa gap-gaçlary.

Gant şugundyrynyň önümleriniň çig maly azyk senagatynyň iň uly galyndylaryndan: şeker pulpa diýlip hem atlandyrylýan bagasse-den gelýär.Bagasse süýümleriniň häsiýetleri, biodegrirlenip bilinýän konteýner ýasamak üçin berk tor gurluşyny emele getirmek üçin tebigy birleşip biler.Greenaşyl saçak önümleriniň bu täze görnüşi diňe bir plastmassa ýaly güýçli däl, suwuklyklary saklap bilýär, gaýtadan ulanylýan materiallardan ýasalan biodegrirlenip bilinýän önümlerden has arassa.Soňkusy düýbünden öçürilmän biler we 30-55 gün toprakda saklanar.Ol çüýräp başlar we 60 günden soň görnüşini düýbünden ýitirer.Specificörite amal aşakdaky surata salgylanyp biler.Içerde we daşary ýurtlarda köp gözleg we önüm öndürmek maýa goýuldy.

Şeýlelik bilen Hytaýda ýetişen şeker süýdüniň önümleri barmy?

Jiangsu Jinsheng Daşky Gurşaw Tablisa Co., Ltd. şeker önümlerini öndürýän şereketdir.Senýan, daşky gurşawy goramak aňsat iş bolmaly we tehnologiki ösüşi has rahat durmuş üçin çalyşmaly diýip hasaplaýar.

Jinsheng, innowasiýa önüm dizaýn düşünjeleri bilen daşky gurşawy goramagyň ähli prosesine ýetmek, has köp dürli ssenariýalaryň we has ýokary hilli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin hünärli ýaşyl iýmit gaplaýyş çözgütleri bilen üpjün edýär, şonuň üçin halk has gowy durmuş gurmak bilen aladasyz we amatly bolup biler.

Kompaniýamyzyň bazara çykaran önümleriniň ilkinji hatary hytaýly sarp edijiler üçin amatly kwadrat tabaklar, tegelek tabaklar we kagyz käselerdi.Bular maşgala durmuşynda, garyndaşlaryňyzyň we dostlaryňyzyň ýygnanyşygynda we iş toýlarynda köplenç ulanylýan önümlerdir.Bu önümleri ulanmak köp arassalaýyş işinden gaça durup biler, iň esasysy bolsa, aşgazan galyndylary bilen tapawutlanmazdan bejerilip bilner, sebäbi bu kompost önüm.

Jinshengiň etmeli zady daşky gurşawy goramagy aňsatlaşdyrmak we durmuşy sagdynlaşdyrmak.

ag

Iş wagty: 15-2021-nji dekabry