• Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Şuýan etrabynyň Çingyi kölüniň Diezhuang senagat seýilgähi
  • linda@jsgoodpacking.com

Ordinaryönekeý adamlaryň arasynda ekologiýa taýdan arassa saçak önümleri meşhurmy?

Bugdaýdan ýasalan saçak önümleri meşhurmy?

Recentlyaňy-ýakynda, raýat jenap Wan şäherdäki bir restoranda nahar iýende, bu çöregiň ozal ulanylýan bir gezek ulanylýan sterilizasiýa önümlerinden tapawutlydygyny, elleri bilen tutanda agzynyň agzynyň döwülendigini gördi.Stol gap-gaçlary mekgejöweniň ysly ysyny hem çykarýar.Sorag berenden soň, jenap Wang munuň şeýledigini bildimekgejöwen krahmalyndan bir gezek ulanylýan saçak.

12-nji noýabrda reporterurnalist restoranda aç-açan plastmassa plýonka bilen möhürlenendigini we örtülendigini gördi.Sethli toplum bir käse, tabak, bir tabak we bir çemçe bolup, ulanyş tölegi her ýuana 1 ýuana deňdir.

Restoranyň ýolbaşçysy reportersurnalistlere munuň bir gezek ulanylýan mekgejöwen krahmalyndan, ysy bolmazdan, suw we çorba içmek üçin has amatlydygyny aýtdy.Olaryň dükany köp ýyl bäri ulanylýar.

Habarçy tötänleýin saçak gap-gaçlaryny ýygnady we ýakylýan samana meňzeş ys aldy.

Çagalar bilen nahar iýen raýat Yangaň hanym, bu hili saçak önümleriniň bahasynyň adaty sterilizasiýa edilen gap-gaçlar bilen deňdigini, ýöne ulanmagyň has ygtybarlydygyny we çagalaryň saçak gaplaryny döwmeginden gorkmagyň zerurlygynyň ýokdugyny aýtdy.

Ekologiýa taýdan arassa saçak önümleri bazarynyň ajaýyp geljegi bar

Häzirki wagtda naharhana pudagynda ulanylýan saçak önümleriniň iki esasy görnüşiniň bardygyna düşünilýär: biri adaty farfor saçak gaplary, adatça uly myhmanhanalarda we restoranlarda ulanylýar we myhmanhanalaryň we restoranlaryň özi dezinfeksiýa edilýär.Ikinjiden, möhürlenen sterilizasiýa edilen gap-gaçlar we bir gezek ulanylýan plastmassa gap-gaçlar, orta ölçegli restoranlarda we gijeki bazar dükanlarynda ulanylýar.

Habarçy mekgejöwen krahmalynyň saçak önümlerini satmakda ýöriteleşen kompaniýamyz bilen söhbetdeşlik geçirdi.Kompaniýanyň ýolbaşçysy jenap Mao önümleriniň mekgejöwen krahmalynyň ýokarydygyny we gysyş galyplaryndan soň gaty gatydygyny aýtdy.Kubok diwary adaty kagyz käselerinden has galyň, ýöne içki diwarda plastmassa film ýok.Bu hili saçak önümleriniň sarp edilişi ep-esli artdy.Şäherimizde gündelik sarp ediliş 20,000 töweregi, orta aralyk zynjyrly restoranlaryň, gyzgyn küýze restoranlarynyň, uly peçleriň we daýhan hojalygynyň köpüsi ulanylýar.

Şeýlelik bilen, bir gezek ulanylýan mekgejöweniň zaýalanýan naharlarynyň artykmaçlyklary näme?

Stol önümleriniň bu görnüşi mekgejöwen krahmalyndan we ekologiýa taýdan arassa materiallardan arassalanylýar we uzak wagtlap ynam bilen ulanylyp bilner.Mekgejöwen krahmasy täzelenip bilýän çeşme.Önüm topraga gömülýär.Amatly temperaturada 90 günden soň kömürturşy gazyny we suwy emele getirip, topragy we howany hapalamaz.

Hakyky mekgejöwen saçaklaryny nädip tapawutlandyrmaly?

Jenap Mao mekgejöwen önümlerinden ýasalan saçak önümleriniň gaty gatydygyny we gysylanda deformasiýa edilmejekdigini, ýöne ekologiýa taýdan arassa we zaýalanýan bölekleriň alamatlaryny görkezjekdigini aýtdy.

"Häzirki wagtda sarp edijiler saglyga, arassaçylyga we daşky gurşawy goramaga has köp üns berýärler. Bu saçak önümleriniň bazaryň geljeginiň gaty gowy boljakdygyna ynanýaryn."Jenap Mao aýtdy.

https://d837.goodao.net/100-compostable-10-inch-disposable-paper-plate-product/

Iş wagty: 15-2021-nji dekabry