• Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Şuýan etrabynyň Çingyi kölüniň Diezhuang senagat seýilgähi
  • linda@jsgoodpacking.com

Gyşky Olimpiýa oýunlaryna az uglerod birleşdiriň we haýsy ýaşyl “gara tehnologiýalaryň” bardygyny görüň

Pes uglerodly gyşky Olimpiýa oýunlaryna goşuň we haýsy ýaşyl "gara tehnologiýalaryň" bardygyny görüň

Iki aýyň içinde Pekinde 2022-nji ýyldaky gyşky olimpiýa oýunlary geçiriler!Bu gyşky Olimpiýa oýunlarynyň dizaýny hemme ýerde ýaşyl we pes uglerody görkezýär!Geliň bilelikde seredeliň.

Energiýany tygşytlaýan ýaşyl ýerler

Habarlara görä, Gyşky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlary üçin täze gurlan ýerleriň hemmesi ýokary derejeli ýaşyl dizaýn we gurluşyk usullaryny ulanýarlar.Ueserleriň gurluşygynda "energiýa tygşytlamak, ýer tygşytlamak, suw tygşytlamak, gurluşyk materiallaryny tygşytlamak we daşky gurşawy goramak" meselesinde tutanýerlilik edýäris.Täze gurlan ýerleriň hemmesi üç ýyldyzly ýaşyl binanyň dizaýn nyşanyna eýe boldy.
Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlarynyň uglerod bitarap maksadyna ýetmek üçin, Zhangbei çeýe DC grid taslamasy arkaly, Zhangbei sebitinde ýel we gün energiýasy bilen öndürilýän ýaşyl energiýa Pekine getiriler.Bäsleşik wagtynda Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlarynyň ähli ýerleri 100% ýaşyl elektrik üpjünçiligine ýeter..
Milli tizlikli typmak stadiony, Wukesong sport merkezi we beýleki gyşky olimpiýa meýdançalarynda kömürturşy gazy transkritiki sowadyjy ulgam ulanylýar, buzuň üstündäki temperatura tapawudy 0,5 within aralygynda gözegçilik edilýär we uglerod zyňyndylary nola ýakyn.Bu tehnologiýa Gyşky Olimpiýa oýunlaryna giň gerimde ulanylýar.Olimpiýa oýunlarynyň taryhynda ilkinji gezek birleşdirilen sowadyş we ýyladyşyň toplumlaýyn dizaýny, sowadyjy galyndylaryň ýylylygyny gaýtadan işlemek üçin ulanyldy, bu bolsa energiýa netijeliligini 30-40% ýokarlandyrdy.
Competitionsaryşlar wagtynda az uglerodly ulag ulgamyny guruň
Pekin-Zhangjiakou ýokary tizlikli demir ýol, Pekin gyşky olimpiýa oýunlarynyň üç bölümi üçin transport amallary kepilligini üpjün eder.Bäsleşik wagtynda ýol hereketi syýasaty tomaşaçylary ýokary tizlikli demirýol, metro we jemgyýetçilik transportyny ileri tutulýan ugur hökmünde saýlamaga höweslendirýär;Bäsleşik meýdançasynda bäsleşige hyzmat edýän ýolagçy ulaglarynyň esasan arassa energiýany ulanmagyny üpjün etmek we akylly transport ulgamlary we dolandyryş çäreleri arkaly ulaglaryň işleýiş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin her bir ýaryş meýdançasynda elektrik ulaglarynyň we wodorod energiýa ulaglarynyň ulanylmagyny öňe sürüň.
Biodegrirlenip bilinýän saçak gaplary

11

"Greenaşyl Olimpiýa oýunlary" we "Ösýän Olimpiýa oýunlary" düşünjesini goldaýan Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlaryny guramak komiteti "Durnuklylyk we gelejek" baradaky durnuklylygy göz öňünde tutýar.Oýunlara taýýarlyk görlende biodegrirlenip bilinýän gap-gaç önümleriniň ulanylmagy, gyşky Olimpiýa oýunlarynyň artykmaçlyklaryny çekmäge kömek eder.Daşky gurşawyň oňyn täsirini güýçlendirmek üçin halkara tagallalary.Türgenleriň günortanlyk gutulary we gap-gaçlary zaýalanýan materialdan - polilaktiki kislotadan (PLA) ýasalýar.Bu zaýalanýan material, adatça görýän mekgejöweniň, süýji kartoşkanyň we mekgejöweniň biomassasyndan alynýar.
Adaty plastmassa önümleri bilen deňeşdirilende, zaýalanýan gap-gaç önümlerini gaýtadan işlemekde, ot ýakmak atmosferany hapalamak üçin zäherli we zyýanly gazlary öndürmez;poligon uzak wagtlap köp ýer tutmaz, ak hapalanmaga, ýeriň hapalanmagyna we beýleki problemalara sebäp bolar;gaýtadan işlemek prosesi öňünden tertipleşdirmegi talap etmeýär, bu bejergini aňsatlaşdyrýar we adam resurslarynyň çykdajylaryny tygşytlaýar;kompost 6 aýdan 8 aýa gömülende, toprakdaky mikroorganizmler bilen metabolizlenip bilner we ahyrsoňy kömürturşy gazyna we tebigata zyýansyz suwda zaýalanar.
Biodegrirlenip bilinýän plastik halta

2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Sinopec Corp.-nyň bir bölümi, Pekiniň 2022-nji ýyldaky gyşky Olimpiýa oýunlarynyň Yanançing ýaryş meýdançasynyň ýerleşýän Çanşanýan şäherine 100,000 biodegrirlenip bilinýän plastik paket sowgat etdi.Olar, esasan, meýdança hyzmatlary we raýatlaryň ýaşaýyş zerurlyklary üçin ulanylýar.Bu çäre, çäräniň geçirilişinde plastiki hapalanmagy azaltmaga we ýaşyl gyşky Olimpiýa oýunlaryna goşant goşar.
Habarlara görä, bu gezek bagyşlanan biodegrirlenip bilinýän plastik paketler PBAT biodegrirlenip bilinýän plastmassadan ýasalýar.Adaty zaýalanmaýan plastmassalar bilen deňeşdirilende, bu plastmassa has gowy ýylylyk durnuklylygy we mehaniki aýratynlyklary bilen çäklenmän, plastik paketleri has çydamly edýär;şeýle hem ajaýyp biodegrasiýa ukybyna eýedir we kompost şertlerinde suwa we kömürturşy gazyna doly zaýalanyp biler.Häzirki biodegrirlenip bilinýän bazardaky esasy zaýalanýan materialdyr.
Biodegrirlenip bilinýän gaplama sumkasy
Pekinde 2022 gyşky Olimpiýa oýunlary üçin egin-eşikleriň we enjamlaryň dizaýny, öndürilmegi we paýlanyşy hem ýaşyl we daşky gurşawy goramagyň durnukly ösüş düşünjesini durmuşa geçirýär: Enjamlary saklamak üçin ulanylýan ýüplük ekologiýa taýdan arassa ýüplük öndürmek üçin galyndy plastmassa önümlerini gaýtadan işlemekdir;Gaplamak üçin halta biodegrirlenip bilinýän materiallardan ýasalýar we zaýalanma derejesi 180 günde 90% -den gowrak bolup biler.
Howanyň üýtgemegine işjeň jogap bermek meniň ýurdumyň dünýä ýüzüne beren ygrarlylygy, bu hem biziň her birimiziň jogapkärçiligimizdir.Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň dizaýnyndan bolsun ýa-da gündelik sarp edilişinden bolsun, köp sanly uly supermarketde daşky gurşawy goramak haltalary çalşyryldy we hemmämiziň ýurduň daşky gurşawy goramak we plastiki gadaganlyklara uly ähmiýet berýändigini duýup bileris.
Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň az uglerodly dolandyryş usullary gündelik durmuşymyz bilen baglanyşykly.Ekologiýa taýdan arassa sumkalary ulanmak, ekologiýa taýdan arassa saçak önümleri, ýaşyl syýahat ... Her birimiz üçin hem üýtgeşmeler girizmeli.Içgi çüýşeleri, plastik paketler, sypallar, gaplaýyş gutulary we ş.m. ýaly zaýalanýan plastmassa önümleriniň ulanylmagy, plastmassanyň hapalanmagyny azaldyp biler.Daşky gurşawy goramak çäreleri, on müňlerçe adamyň bilelikde işlemegi hökman uly täsir eder!
Makalanyň çeşmesi - Altyn halta akylly daşky gurşawy goramak


Iş wagty: 15-2021-nji dekabry