• Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Şuýan etrabynyň Çingyi kölüniň Diezhuang senagat seýilgähi
  • linda@jsgoodpacking.com

Nahar gutusynyň kiçidigini ýatdan çykarmaň

Nahar gutusynyň kiçidigini ýatdan çykarmaň

8in Clamshell 100% Compostable Disposable Bagasse

Günortanlyk gutusynyň kiçidigini ýatdan çykarmaň - (Hytaýyň iýmit habarlaryndan)
Longakynda, “Donglaishun Jinyuan” dükany we “Laobian Dumpling Store” dükany bir gezek ulanylýan günortanlyk gutularyň ulanylmagy sebäpli sarp edijilere 10 esse öwezini dolmagy buýurdy.Bu işiň, Azyk howpsuzlygy kanuny ýerine ýetirilenden soň azyk gaplanyşyna degişli sarp edijileriň hukuklaryny goramak boýunça ilkinji işdigi habar berildi.
Pekin Kaifa Daşky Gurşaw Tehnologiýa Maslahat Merkezi, Laobian Dumpling Restoranynda we Donglaishun Jinyuan Restoranynda işgärler üçin günortanlyk naharyny gaplamak üçin 50 nahar gutusyny satyn aldy.Bu günortanlyk gutulardaky etanyň bugarmak galyndysynyň milli standartdan 20 esse ýokarydygy we sirke kislotasynyň bugarmak galyndysynyň adam bedenine gaty zyýanlydygy takmynan 150 esse ýokarydygy anyklandy.Şol sebäpden, “Hyflux” daşky gurşaw tehnologiýasy boýunça maslahat merkezi iki restorany suda berdi we iki restorandan nahar gutusynyň 10 esse we 3000 ýuandan gowrak töleg talap etdi.Kazyýetiň gutarnykly karary: iki dükanda nahar gutusynyň 10 essesi üçin 220 ýuanyň öwezini doldy, ýöne Hyflux-yň beýleki talaplaryny ret etdi.
Bu waka adamlaryň ünsüni bir gezek ulanylýan günortanlyk gutujyga getirdi.Bir gezek ulanylýan günortanlyk gutular arzan, ýöne uly täsir edýär, sebäbi bu adamlaryň iň köp aladalandyrýan saglyk meselelerine täsir edýär.Emma bir gezek ulanylýan zatlaryň diňe islegine görä zyňylýandygyny pikir edip, köplenç "ownuk zatlar sebäpli ony süpürýäris".Mesele uly däl we umumy ýagdaýa zyýan bermeýär.Şeýle-de bolsa, köp ýyllap ulansaňyz, ownuk zyýanlary uly zyýanlara öwrüp, bilmän saglygymyzyň öldürijisine öwrülmelidigini bilmeli bolsaňyz.Bu ownuk meseläni nädip äsgermezlik edip bileris?
Kaifa Daşky Gurşaw Tehnologiýa Maslahat Merkezi kazyýete ýüz tutmazdan ozal birnäçe administratiw bölüme habar berdi, ýöne bir gezeklik nahar gutularyny dolandyrjak bölüm ýokdy.Nahar gutusy meselesiniň diňe bir adamlar tarapyndan äsgerilmän, eýsem "bölüm dolandyryşy ýok" ýagdaýyna çenli azalandygyny görmek bolýar.
Çalt depginde geçýän şäher durmuşy adamlary çalt naharlary hökmany hasaplaýar.Häzirki wagtda ofis işgärleriniň az sanlysy naharhana bar we köp adam dynç almagy buýurýar.Her kim gündelik nahar gutusynyň şeýle haram zatdygyny bilýän bolsa, şeýlemi?Sowuk derini gorkuzmak üçin."Adamlaryň eklenç meselesi ownuk zat däl" diýýäris.On müňlerçe adamyň saglygyna gözegçilik edýän bölüm nädip bolup bilmez?
“Hyflux” daşky gurşaw tehnologiýasy boýunça maslahat merkezi birnäçe dolandyryş bölümine hasabat berdi.Kazyýeti kabul etmedik halatynda kanuny hukuklary we bähbitleri goramak üçin kanuny çäreleri kabul etdi.Kazyýet ony kanuna laýyklykda goldasa-da, köp adam nahar gutusyny ulandy.Hukuklary we bähbitleri nädip saklamaly?
Söwdagärler tarapyndan pes nahar gutularyny ulanmak girdeji gözlemek bilen baglanyşykly.Söwdagärlere günortanlyk nahar gutularyny ulanmazlygy öwretmek üçin söwdagärleriň günortanlyk gutularyny ulanmagynyň öňüni almak has gowudyr we agyr hadysalara ýol bermezlik üçin agyr administratiw jeza çäresi.Günortanlyk gutusy bir gezek ulanylýan önüm, sarp edijileriň günortanlyk gutusynyň hilini barlamaga mümkinçiligi ýok.Munuň üçin iýmit arassaçylygy bölüminden bu meselä gowy üns berilmegi talap edilýär.Lossesitgilerden zeýrenen sarp edijilere öwezini dolmakdan başga-da, pes hilli nahar gutularyny ulanýan iki restoran Azyk howpsuzlygy kanuny esasynda agyr jeza hem bermeli.
Häzirki wagtda pes hilli nahar gutulary hemme ýerde satylýar we pes hilli we çynlakaý kezzaplyk bilen hemme ýerde satyn alnyp bilner.Günortanlyk nahar gutularyny bazardan ýok etmek üçin, naharhana pudagy üçin ökde nahar gutularyny üpjün etmek üçin ýörite günortanlyk dükanlaryny açmak has gowudyr.Sarp edijiler saglyklaryny birinji ýerde goýýarlar we kärhanalar nahar gutusy üçin amatly töleg alyp bilerler."Kesel agzyndan gelýär" diýilýän zat, sarp edijiler saglygyny goramak üçin birneme pul sarp edýärler we aýyplamalara düşünýändiklerini we goldawlaryny tebigy ýagdaýda beýan edýärler.Restoranyň işewürlik binasy myhmanlara ýakymly iýmit bermek, işdäňi artdyrmak we sagdyn beden gurmakdyr.Müşderileriň saglygyna üns bermeli dälmi?

- (Hytaýyň iýmit habarlaryndan)


Iş wagty: 28-2021-nji dekabry