• Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Şuýan etrabynyň Çingyi kölüniň Diezhuang senagat seýilgähi
  • linda@jsgoodpacking.com

Biz hakda

Jiangsu Jinsheng daşky gurşawy goramak üçin gap-gaç önümleri, LTD Jiangsu welaýatynda ýerleşýär.

Zawodymyz, kagyzdan ýasalan daşky gurşaw gap-gaçlaryny we kagyz iýmit gaplaýyş önümlerini ussat öndüriji. Jemi 40 million RMB maýa goýum bilen häzirki wagtda 6 önümçilik liniýamyz we her ýylda 150 million kagyz kagyzy öndürýän 300-den gowrak işgärimiz bar. - daşky gurşaw gap-gaçlaryny ýasamak. Täze ýylda islegiňizi has gowy kanagatlandyrmak üçin önümçilik kuwwatymyzy artdyrarys

Zawodymyz bir gezek ulanylýan daşky gurşaw kagyz gap-gaç önümlerini öndürýär we kagyz pulpa paltalaryny, kagyz pulpa gaplaryny, kagyz pulpa gaplaryny we kagyz pulpa gysgyçlaryny we ş.m. öz içine alýar we önümleriň hemmesi Europeanewropa LFGB, ABŞ BPI we beýleki halkara saglyk gullugynyň synag ülňülerinden geçdi.

Islendik wagt zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

ac
logo-c

Biziň kompaniýamyz bir gezek ulanylýan çalt nahar pudagynda dürli müşderiler üçin çözgütleri dizaýn etmekde, öndürmekde we paýlamakda dünýä lideridir.Bahalary, şertleri, göwrümi we önümiň elýeterliligini üpjün edýän has gowy hyzmatlarda olara artykmaçlyk bermek.elementler üpjünçilik zynjyryndaky ähli taraplara goşmaça baha berýär, netijede has oňat iş alyp barýar.

Elementler missiýasy: maksadymyz mümkin boldugyça goşmaça baha bermek.Satyn almagyň artykmaçlyklaryndan başga-da, müşderiler üçin sagdyn üpjünçilik zynjyryny we peýdaly göwrümli artykmaçlyklaryny kepillendirýäris.

Önüm aýratynlyklary

1) 100% şeker süýümi
2) 100% biodegrirlenip bilner
3) Sagdyn, zähersiz, zyýansyz we arassaçylyk
4) Mikrotolkunda, holodilnikde we peçde ulanmak üçin ygtybarly
5) Suw we ýag çydamly
6) Ululyklaryň we şekilleriň dürli görnüşleri bar
7) Daşky gurşaw üçin amatly
8) Synagdan geçdi
9) Kompaniýa ISO9001 we ISO14001 ulgamlaryndan geçdi
10) Mikrotolkun we doňduryjy howpsuz

p (4)
p (1)
p (2)
p (3)
1-(5)

OEM / ODM bar

Üstünligiňiz näme?

p

Qualityokary hilli önümleriň standarty

y

Hyzmatdan soň iň gowusy

c

20+ ýyllyk önümçilik tejribesi, 50-den gowrak ýurda eksport etmek

team

24 sagat onlaýn hyzmat

Kompaniýamyz önümlerimiziň hersiniň hilini we bitewiligini üpjün etmegi maksat edinýär.Kompostasiýa, iýmit saglygy we desga amallary üçin bar bolan ülňülere laýyk gelýändigimiziň subut edilen ýazgysy bar.Şahadatnamalarymyzyň nusgalaryny görmek üçin ofisimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris